เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2014รัฐบาลแคนาดา ได้ประกาศกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับข้อกำหนดที่จะช่วยให้ประเทศแคนาดายังคงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ตามที่ประกาศกฎระเบียบใหม่ให้กับระบบการขอวีซ่าแคนาดาซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน 2014 จะช่วยให้นักศึกษาต่างชาติด้วยบริการที่ดีขึ้นในขณะที่ยังคงรักษาชื่อเสียงระดับนานาชาติของประเทศแคนาดาเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพสูงรวมทั้งการลดปัญหาการทุจริตและการใช้ผิดวัตถุประสงค์

กฎระเบียบใหม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้:

ผู้สมัครที่ต้องการยื่นขอใบอนุญาตการศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและยังคงดำเนินการการศึกษาในแคนาดา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาตั้งใจที่จะดำเนินการตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบในปัจจุบัน

ใบอนุญาตการศึกษาเท่านั้นที่ทำให้ผู้สมัครประสบความสำเร็จในการสมัคร สำหรับการศึกษาที่สถาบันการศึกษาที่ได้รับการกำหนดระเบียบให้รับนักศึกษาต่างชาติ

วีซ่าแคนาดาสำหรับการศึกษานั้น ผู้ถือใบอนุญาตจะไม่ได้นำมาใช้ในช่วงปิดภาคเรียนมหาวิทยาลัย และใบอนุญาตทำงานสามารถทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วงเซสชั่นการศึกษาและแบบเต็มเวลาในช่วงพักที่กำหนดการไว้แล้วและใบอนุญาตการศึกษาจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะผู้ที่ถือเท่านั้นผู้ถือใบอนุญาตการศึกษาต้องมีการติดตามการศึกษา, อาชีวศึกษา, หรือการฝึกอบรมระดับมืออาชีพเป็นเวลาหกเดือน, หรือมากกว่าการศึกษาระดับปริญญา, อนุปริญญา, หรือหนังสือรับรองที่สถาบันการศึกษากำหนด

ไม่ใช่นักเรียนต่างชาติทั้งหมด แต่คนเดียวที่ได้รับสิทธิ์สำหรับการศึกษาในโรงเรียนมัธยม หรือที่สถาบันการศึกษาที่กำหนดให้มีสิทธิ์ให้มีใบอนุญาตทำงานถ้าตำแหน่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของพวกเขา

ผู้ที่เข้ามาจะได้รับอนุญาตให้ยื่นขอใบอนุญาตการศึกษาจากภายในประเทศแคนาดา ตราบใดที่พวกเขามีการเรียนที่โรงเรียนอยู่ก่อนแล้ว, ระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา,หรือที่อยู่ในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ, หรือเป็นนักเรียนที่เข้ามาเยี่ยมชมสถาบันการเรียนรู้รับมอบหมาย, หรือได้เสร็จสิ้นการเรียนการสอนหรือโปรแกรมของการศึกษา ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำหรับการยอมรับในสถาบันการเรียนรู้ที่กำหนด

ใบอนุญาตสามารถใช้ได้กับวีซ่าแคนาดาด้านการศึกษา ซึ่งนักศึกษาต่างชาติที่ได้จบการศึกษาของตนจะกลายเป็นว่าถูกต้อง หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา90 วัน, ยกเว้นในกรณีที่ชาวต่างชาติยังถือใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องหรือได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศแคนาดาต่ออีก

การลงทะเบียนของชาวอินเดียที่ยังมีชาวต่างชาติและต้องการที่จะศึกษาในประเทศแคนาดาจะได้รับการยกเว้นจากการที่จะได้รับใบอนุญาตการศึกษา

หากมีสิทธิที่จะสำเร็จการศึกษาในต่างประเทศจะได้รับอนุญาตให้ทำงานเต็มเวลาได้ หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว

Tags : , , , , | Comments Off

It is not expensive to build your own animation video anymore. It does not take an expert from either. In fact, you can easily come up with your own animation right from your laptop. You can understand all of that by viewing this whiteboard animation software online. The software itself is able to create animation cartoons. But you too can use it to create your own animations from images online or in your computer.

The software guarantees unique images all the time. With this software, it is easy to play the background music of your choice. Alternatively, you can also just use your voice as the background, creating conversations between your animated characters, when you like. Editing is done with suggestions so that you can optimize the sound as well as the graphics in order to look most appealing. Animation is a nice way to make presentations, as it adds a tinge of humor and lightness to your story.

Tags : , , , , | Comments Off

Videomakerfx – Taking Video Making To The Next Level

Posted by admin on Sunday Oct 19, 2014 Under Uncategorized

Making videos has become part-and-parcel of the online experience. As a matter of fact, resources such as YouTube, Vimeo and many more mainly rely on videos. In order to make your videos standout, it is vital to make sure the quality is appropriate. This is best achieved by using reliable video making software such as Videomakerfx which focuses on producing videos that feature high quality graphics as well as sound. They also employ a user-friendly approach that is easy to follow.

When talking about the best software for making video, quality will always be priority. Users and viewers desire to view images that are crystal clear. They also want to have quick access to the resource. This is why it becomes important to go for software that will actually deliver professional looking videos. By visiting our webiste , a person is able to access Videomakerfx which is quite popular when it comes to quality and professional videos.

Tags : , , , , | Comments Off

Tummy Tuck Leeds – Fight The Flab!!

Posted by admin on Wednesday Oct 8, 2014 Under Uncategorized

Weight loss, pregnancy, and the ageing process can causing the abdominal muscles on your tummy become loose. For people who are disappointed with the way their abdominal spot looks and want to get a flat waist with smooth skin, so of course tummy tuck Leeds might be the right answer. However, before making any decision regarding the surgery, you might want to consult an accredited tummy tuck surgeon to discuss the pros and cons of the surgery.


In the two weeks leading up to tummy tuck, your surgeon may ask you to stop taking some medications, including aspirin and other non-steroidal anti-inflammatory drugs as well as any medicines that might thin your blood and increase bleeding risk. Most surgeons recommend quitting or reducing smoking as much as you can before the surgery. Ideally, you would stop for at least a month before and after the tummy tuck.

Tags : , , , , , , , , , | Comments Off

Animation Software: Gives Wings To Imagination

Posted by admin on Tuesday Sep 23, 2014 Under Uncategorized

Whiteboard software – We all enjoy watching cartoons, animated movies and advertisements. Likewise, we should understand the importance of technology and artistic skills behind that. Animation is a technology boon to human world. Animation is considered as a form of art and is commonly used in areas like entertainment and education.

Today animation software is blends entertainment and technology to get innovative outputs by going through processes like design, drawing, layout, creating graphical image and then the final stage – the beautiful multimedia clips.

A person with good artistic skills and sound knowledge about animation technologies will get immense opportunities to show talents. All that they have to do is create an image on their imagination and express their thoughts in an effective way. As time and space plays a vital role in making a good animated template, a good animator will give life to the characters just like a tailor bird sews its nest.

Tags : , , , , | Comments Off

Reasons You Should Buy Isabis Here.

Posted by admin on Saturday Sep 6, 2014 Under Uncategorized

Isabis vit C serum has been proved to be the most effective anti-aging skin care, with maximum antioxidant protection to eliminate free radicals that causes premature aging. In addition, Isabis vitamin C serum is effective for treating all skin types, both men and women, dry or soft skin and can be used by persons of any age. But what are some of the benefits of purchasing it at vit c serum?

We offer the best prices, currently, isabis vitamin C serum is selling at $25.97 from $49.97, you get 52% discount. You cannot get this product at your local outlets, you can only purchase online. We work hard to ensure your order is delivered within 24 hours. At times, it will only take less than a day. We also full money back warranty. If you use Isabis for 30 days and there is no significant improvement, feel free to ship back, and we will refund full amount.

Tags : , , , | Comments Off

Wrought Iron Fencing- Great Way To Protect Your Property

Posted by admin on Friday Sep 5, 2014 Under Uncategorized

Many people will not be able to decide what kind of fence that they want to protect their home. You want a fence that will provide safety for your loved ones as well as look good. The main choice is wrought iron fencing as they offer both heavy duty protection and an elegant look.

Wrought fencing needs very little maintenance and when it is required, a good scrub with a wire brush, a rinse with clean water and a new coat of paint is all that is needed. You can have your wrought iron fence made to be a very simple fence. Some may choose to have a more elaborate design for their home fencing. You will even be able to match your fencing to your home protection by having wrought iron security for your doors and windows too. Wrought iron fences have been used for many centuries. They always increase the market value and beauty of a home, and adding a beautiful wrought iron fence to your garden and lawn is always a change for the better.

Tags : , , , | Comments Off

Best Product Reviews

Posted by admin on Thursday Sep 4, 2014 Under Uncategorized

Are you looking for high quality reviews? Best product reviews provides consumers with the best deals and information. The website gathers honest and useful information that is gathered through various sources. Unbiased reviews that are presented on this website will certainly help you to be able to make the best from your investment. The reviews are informative and are presented by real customers and product specialists.

This website offers detailed and complete reviews and when a person gets the latest information that is up to date in his finger tips, it because quite easy to make a wise choice. On this website, people get the opportunity to compare prices and features across various products and this enables them settle for the best. Best product reviews help customers to figure out their needs because it is possible to get an idea regarding the most recent model that has been launched by a premium brand. Best product reviews simplifies your shopping experience.

Tags : , , , | Comments Off

Calgary Hot Tubs The Perfect Choice

Posted by admin on Wednesday Sep 3, 2014 Under Uncategorized

Whether you are in a festive mood or just need to ease some tension, there is nothing like a hot tub! Imagine having your own sanctuary at home to soothe your stress away. Now picture the perfect setting for an intimate celebration. Calgary Hot Tubs can offer you this and more.

Having your own hot tub will make you the envy of all your friends and neighbors. Not only will it increase the value of your home, it will enrich your life for many years to come. Why wait for a vacation to enjoy what you can have today? You deserve it to yourself to look in to owning a little piece of heaven.
Making great memories is what life is all about. Hot tubs provide the ideal environment to take it easy and socialize. If you want to create many perfect moments a hot tub is for you. Capture the dream by purchasing your own hot tub today!

Tags : , | Comments Off

Today leaflet distribution will help you to target thousands of people at extremely competitive prices, increase customer enquiries, and save money on other advertising campaigns. Whenever you have a special offer or a new product you can get in touch with leafleting company, so your message or advertising can reach your audience directly in a time and cost effective way. The timing of your advertisements are crucial – you should not just advertise during the quiet months to try and get new business, you should spend a lot of your budget at a time when there is a much greater potential market!

In regards to how often you should use leaflet distribution to grow your business, you should aim to do it at least once every quarter so to keep your brand in the minds of potential customers. The reputation of the company you decide to pay for leaflet distribution services is vital. Why? Many companies simply outsource the work and can’t keep a tight control on the quality of the campaign – plus all of the best companies have been around for years and can supply you with testimonials from happy clients.

Tags : , , , | Comments Off

Learn More About Grantham University

Posted by admin on Tuesday Sep 2, 2014 Under Uncategorized

Grantham University is a profit making university based in Kansas City in Missouri that offers online learning degree programs to all individuals. The university developed as part of traditional college and university movement in 20th century. In 1951 it opened its main campus in southern California and within 8 years Graham University had grown numerous campuses that spanned US from Seattle to Washington, DC.

The university has 14 graduate programs and 24 undergraduate programs. It is currently found in 50 US states and 106 countries which include military and defense department personnel. It was ranked high in the list of top distance education programs.

Categories of Grantham University schools, the university is divided into 4 schools which include:

1. School of engineering and computer science

Here you will get a range of progressive computer science degrees and engineering technology. You will get the skills you need to make your mark in this competitive and thriving field.

2. Mark Skousen School of business

Business is booming and with the universities business degree you will have a lot of industries to explore. Each of Granthams graduate and undergraduate online business degrees program is designed to offer you with relevant and highly targeted education to make a difference in your chosen field.

3. College of nursing and allied health

With Grantham University you can get a degree in nursing, healthcare administration and health systems.

4. College of arts and sciences

Here you can learn about criminal justice, multidisciplinary degrees and general studies. Grantham University is accredited by accrediting commission of distance education and training council which is a recognized member of council for higher education accreditation. The university is your bridge to success!

Tags : , , , , , , , | Comments Off

Who Is An Orthodontist Little Elm TX Service Provider

Posted by admin on Monday Sep 1, 2014 Under Uncategorized

An Orthodontist Little Elm TX health care expert is a skilled and professional surgeon whose main work entails carrying out surgeries on teeth and jaws. Most of them have embraced technological advancement as evident from the tools and equipments that they use to carry out the surgery procedures.

The price tag on their services largely depends on the magnitude of the issue at hand as well as the terms and conditions that the professional abides to. It is recommendable to seek orthodontic treatment as soon as to realize that you teeth or jaws are not functioning well. This will help safeguard your dental health from other complications that could arise as a result of delayed treatment.

In order to foster accuracy and precession, he or she will take x-ray pictures as well as take measurements of the teeth for analyses purposes. After initial treatment, patients are advised to go for regular check up so as to ensure that the problem is comprehensively rectified.

A professional Orthodontist will help you take care of your teeth smarter.

Tags : , , | Comments Off

The Best Place To Buy Garcinia Cambogia

Posted by admin on Monday Sep 1, 2014 Under Uncategorized

Owing to the popularity of this garcinia cambogia weight loss supplement, it has become such a hot cake that most people can only ask one question: where can I find garcinia Cambogia? Given how popular this weight loss product is, it is impossible to find it in short supply. The reason for its popularity can be attributed to Dr. Oz Show, which airs on many television stations.

Beware of scam artists!
Sensing the sudden demand of garcinia cambogia by the people, unscrupulous traders thrust themselves in the market and started offering substandard products to the unsuspecting public. This is why it is very important to know where to buy the original products. The popularity of the product also means it has opened a flood gate to scam artists.

The best place to buy Garcinia Cambogia
The best place to find garcinia cambogia products is from the GNP-certified labs. This is your guarantee that the product you are buying is safe for you. There is no point to poison yourself in the name of losing weight.

Before you buy:
*Ensure that your product is a natural one
*The country of make should be a trusted one, such as USA
*It must have been manufactured in a GNP-certified lab
*It ought to have at least 60 per cent of HCA content

Tags : , , , | Comments Off

The Sound Therapy

Posted by admin on Monday Sep 1, 2014 Under Uncategorized

The sound therapy  is giving propelled preparing in sound treatment, is for individuals who are quick to get proficient experts in sound help. This sound help workshop give functional, involved preparing about sound treatment instruments and strategies. They concentrate on creating your abilities and capabilities to make an appraisal of your customers’ necessities and after that to make and convey a powerful sound treatment medicine program.

This Sound Therapy Seminar gives an uncommon chance to submerge oneself in the recuperating qualities of acoustic instruments and Nature. You’ll figure out how to play some basic instruments, for example, singing dishes, drums, gongs, and tuning forks in addition to your voice for recuperating. Paiste gongs are seen as being a percentage of the best quality gongs accessible in the present day western world. Gongs might be utilized restoratively either as a stand-alone instrument or they could be joined with other sound apparatuses as a component of a symphonious sound treatment session. These Gongs have been utilized by probably the most regarded ensembles and artists over the western world.

Tags : , , , | Comments Off

Benefits Of Triphala

Posted by admin on Friday Aug 29, 2014 Under Uncategorized

Triphala is actually a combination of 3 very powerful fruits that are commonly known to posses vey intensive health benefits. Triphala is used widely in Ayurveda medicine and it comprises of 3 fruits including Amla, Belleric Myrobalan and Myrobalan. Benefits of Triphala, Enhancement and protects the functions of the body organs such as the skin, eyes and heart. It also helps to cleanse the body to enhance better channeling of energy into the body in a more intensive manner.

when Triphala is natural, it is actually known to be the most efficient and effective combination of natural herbs that can be sued to cleanse the colon, flush toxin out of the body and ensure that the liver is healthy. It also regulates the digestive system functions effectively while at the same time enhancing the strength of the lungs, muscles, immune system and the urinary tract. Regular intake of Triphala is actually recommended if you want to reap all the benefits that it has especially in the powder form.

Tags : , , , , , , , | Comments Off

Learn How You Can Find The Best IFA GLasgow

Posted by admin on Wednesday Aug 27, 2014 Under Uncategorized

Nowadays, many people are looking for the best financial advisers for their needs. There are many consultants operating in Glasgow. It is a perfect time for you to find your favorite Independent Financial Adviser or IFA Glasgow. You can find a lot of consultants who can help you manage your money easily. However, not all of them can provide you with the best solution for managing your daily budget properly. Here are some useful tips to find the best adviser for you and your families.

First, you may want to take a look at the experience of these advisers. It is important that you find experienced advisers who have a lot of expertise and experience in dealing with their customers. You also need to check their certifications. Certified financial consultants have proper knowledge and skills on how to manage your finance properly. They can give you the best advice for managing your budget effectively.

Tags : , , , | Comments Off

Essential Information About The Best Food Processor

Posted by admin on Wednesday Aug 27, 2014 Under Uncategorized

Adding a food processor in your kitchen can significantly improve your functionality. With the best food processor, you can confidently replace a number of other versatile kitchen gadgets with its functions and versatility. Make sure when you purchase food processors, you only choose those with the right blades and attachments

The best food processor will be able to chop up food like a knife can, knead dough to perfection and blend together many ingredients pastes and puree soups, grind dry powders and paste and also be able to extract juice from all types of fruits.

When looking for your best food processor, there are three major factors that you should put into consideration. They include: power, portability and functionality. Most people opt to shortlist the size of the food processors available based on usability only. Considering the above three factors when making your purchase will allow you to get the right food processor.

Tags : , , , | Comments Off

Tips On Car Accident Claims

Posted by admin on Tuesday Aug 26, 2014 Under Uncategorized

As the car accident is never same as before so is its claim. Car accidents occur in millions each year, so it is very necessary to know about car accident claims to know about right kind of claim. It is very necessary to know about the accident management companies. In these companies the salesperson works on a commission basis.

Tips on Car Accident Claims. In the personal injury litigation market the car accident injury claims plays a major role. Here, the vital information is exchanged at the scene and the liability is admitted. The passengers are the victims who are innocent so they can make a compensation claim if they have visited the doctor or a hospital. A passenger can be a wife, husband, cousin, friend, child, etc who can be at fault and they are entitled to claim for compensation. They are free to make claim against the person who has hit them.

Tags : , , , , , , , , | Comments Off

The power of business coaching

Posted by admin on Tuesday Aug 26, 2014 Under Uncategorized

Business coaching serves as a guarantee for the best strategic moves vital to for success amidst operational pressure such as stiff online competition, need to guarantee the safety of products being produced or simply the expectation to commoditize the market amongst other things. Some of the things which business coaching can help you achieve include:  Helping you strengthen all your main operational processes making it easier to operate more efficiently. Helping you seize opportunities that will allow you to improve the business margins. Helping you to become more profitable through inventory management by taking advantage of different tools and programs designed to significantly reduce inventory and improve inventory returns.

Overtime, you will have an opportunity to save money in inventory management which you can later reinvest into the business. Helping you to save on time and money through consistent competitive pricing which will not only reflect the product but also showcase the value of your company to clients. Giving you an opportunity to benchmark your business performance with other similar ones in similar markets. From the above it is very clear that a business coach will help you make the most informed decisions that guarantee results and generally helps grow your business.

Tags : , , , , | Comments Off

Coq10

Posted by admin on Monday Aug 25, 2014 Under Uncategorized

Coq10 also known as Coenzyme Q10 is a natural substance that is produced in the body. It produces energy and is found in every cell. It acts as antioxidants that repair damages that are done by free radicals and also prevent further damage.

The benefits of coq10 in women protects against heart disease as it can reduce the risk of a heart attack and also improve cardiac functioning. Women with congestive heart failure can be benefited by coq10 as it reduce fluids in their legs, reduces swelling of the legs, increases capacity to exercise and also helps cancer patients. It also helps to repair and protects skin so that brown age spots and wrinkles are considerably reduced. It also alleviates the symptoms of menopause. It also helps women with diabetes and Alzheimer disease along with improving the immune system. it shortens the recovery time and also reduces the blood pressure.

Tags : , , , | Comments Off

Empower Network Review

Posted by admin on Friday Aug 22, 2014 Under Uncategorized

In present time a number of solutions or network marketing programs are there that can help you make a lot of money in a very easy way. However, I would suggest you to join any of these programs after reading a detailed review of that program so you can know all the good and bad about that network marketing program. In this list here is detailed empower network review that explains almost everything about this program and it can help you in your decision making.

The good thing about this review is that it is a completely candid review and you not only get all the pros of this network program, but if there are some cons related to this program, and then you get information for that as well. Also, you get a detailed explanation about this program and how this program can help you in making money in a very easy yet effective way.

Tags : , , , , | Comments Off

Roadside Assistance Howell MI

Posted by admin on Friday Aug 22, 2014 Under Uncategorized

Roadside assistance Howell MI is very important to you as a traveler who uses road transportation services. Remember while traveling you may cause an accident or someone may cause an accident that involves your car. In this case you may get injured. The injuries may be too extreme up to the extent where you cannot assist yourself. Roadside assistance Howell MI will always provide you with the necessary assistance that will save your life. In a road accident you may end up losing a lot of blood which can lead you to death.

With the assistance you will be able to get to the nearest hospital where you will be able to get blood transfusion if necessary hence saving your life. You may have heard cases where people have got accident and they ended up losing their lives after approaching hospital. It can be a different case in case they were rushed to the hospital and be attended within the shortest time possible.

Tags : , , , | Comments Off

Chiavari The Best Event Chair Hire

Posted by admin on Thursday Aug 21, 2014 Under Uncategorized

Chiavari chair hire is a luxury chair hire and event organizer company based in London. They have the best party planners and designers ready to organize your party and make it look imperial. When trying to make an impression to your peers, these are the people you should contact and you shall not regret this decision. Chiavara chairs originated from the West coast of Italy and are named after it. They have become extremely popular around the world.

1287-4

have a good array of selection of the chairs that you can select. The white chairs, limewash chairs & gold chairs can go nicely together with the theme of the party. Chiavara has a good client feedback based on their quick, responsive nature in attending clients. They also extend their services to charger plates & starlit LED dancefloors at competitive prices.

Tags : , , , | Comments Off

Calgary Security

Posted by admin on Thursday Aug 21, 2014 Under Uncategorized

When planning for a home alarm Calgary Security devices, you will need to determine whether you want a wireless or hardwired system. There is a misconception among the people that hardwired systems are better than wireless systems. Both the systems perform properly the same and these two systems are equally effective. When you think about aesthetics of the systems, if your house is prewired and when you have access to the areas between the walls, will assist you plan what kind of system to go with. Most of the wireless systems are visible after fitting them in the house. Certain contacts are rectangular or square and are placed exterior the window frame or door.

These can certain times not suit the aesthetics of the home decor.You can see recessed wireless contacts, they are costly. If you are not interested with the appearance of wireless contacts, you can consider having hardwired contacts or the costly recessed wireless contacts. If the house is prewired, you must look for hardwired system. The wiring is run and the technician will want to perform is fitting the system and program them. If the windows and doors are not prewired, you need to include some extra systems; you can make an alarm systems hybrid. You can consult your installer to include a wireless receiver and can easily include wireless systems to the hardwired devices. To hardwire alarm devices, wires will have to be supplied from the systems to the alarm panel. To attain this and ensure the wires are hidden, it should be run inside the walls.

Tags : , , , | Comments Off

Planning to gift personalised t-shirts to all your teachers in the university and worried about the cost? Your work just got made easier with the help of screen printing. Top Screen Printing Gold Coast helps in printing t-shirts of any material having small designs, i.e., the designs using comparatively little amount of colours and are much preferred for producing them in bulk. They specialise in bulk production and also reduce the per unit cost of production, thereby reducing the price of the final product.
1027-5
T-Shirt printing can be made as exciting as possible. It can be totally converted into a canvas where the individuals can pour in their thoughts and creativity. It can also be used as a blogs spot, wherein texts can be added along with some memorable pictures! Screenprinting is the most versatile method of printing the artwork on posters, advertisements, flyers, t shirts and alike. Such a technical advancement in this field has helped in increasing efficiency in production immensely. Earlier the same process was carried out manually, which was quite time consuming and not 100% accurate.

Tags : , , , | Comments Off